Our Kick-off Meeting was held in Valencia, Spain

Our KA201 Strategic Partnership project titled “Social Media Addiction, Social Life’s Extinction” was held in Alzira, Valencia, hosted by our Spanish partner, Mancomunitat de la Ribera Alta. The kick-off meeting was attended by the Spanish local partner Colegio Hernandez and the Polish project partner 36,6 Competence Center.

The meeting started at the meeting hall of Mancomunitat de la Ribera Alta with the presentation of the representatives of the institution. Afterwards, all institutions, including the host institution, in turn, made presentations introducing their institutions and answered the questions posed.

With the presentation of Kahramanmaraş Provincial Directorate of National Education, detailed information about the project, the duties and responsibilities of the partner institutions, the activities to be performed and other international activities of the project. meetings were discussed on the dates of the meetings.

Other contributions that may be made by the partner institutions and previous independent activities related to the project were exchanged. Finally, after the wishes and wishes about the project, the meeting was ended with the host institution presenting gifts to the participants and taking photos.

 

Nasze spotkanie inauguracyjne odbyło się w Walencji w Hiszpanii

Nasz projekt Partnerstwa Strategicznego KA201 pt. „Uzależnienie od mediów społecznościowych, wymieranie życia społecznego” odbył się w Alzira w Walencji, którego gospodarzem był nasz hiszpański partner Mancomunitat de la Ribera Alta. 

W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli hiszpańscy partnerzy lokalni Colegio Hernandez i polski partner projektu 36,6 Centrum Kompetencji. Spotkanie rozpoczęło się w sali spotkań Mancomunitat de la Ribera Alta z prezentacją przedstawicieli instytucji. 

Następnie wszystkie instytucje, w tym instytucja goszcząca, z kolei przedstawiły swoje instytucje i odpowiedziały na zadane pytania. Z prezentacją Kahramanmaraş Wojewódzkiej Dyrekcji Edukacji Narodowej, szczegółowe informacje na temat projektu, obowiązki i obowiązki instytucji partnerskich, działania do wykonania i inne międzynarodowe działania projektu. spotkania były omawiane w terminach spotkań.  

Wymieniono inne wkłady, które mogą być przekazywane przez instytucje partnerskie i poprzednie niezależne działania związane z projektem. Wreszcie, po życzeniach i życzeniach dotyczących projektu, spotkanie zostało zakończone prezentacją prezentów dla uczestników i zrobieniem zdjęć.  

 

Nuestra reunión de lanzamiento tuvo lugar en Valencia, España.

Nuestro proyecto de Asociación Estratégica KA201 titulado “Social Media Addiction, Social Life’s Extinction” se llevó a cabo en Alzira, Valencia, organizado por nuestro socio español, Mancomunitat de la Ribera Alta. A la reunión de lanzamiento asistieron el socio local español Colegio Hernández y el socio polaco del proyecto 36,6 Centro de Competencias.

La reunión comenzó en la sala de reuniones de la Mancomunitat de la Ribera Alta con la presentación de los representantes de la institución. Posteriormente, todas las instituciones, incluida la institución anfitriona, a su vez, hicieron presentaciones para presentar a sus instituciones y respondieron las preguntas planteadas.

Con la presentación de la Dirección Provincial de Educación Nacional de Kahramanmaraş, información detallada sobre el proyecto, los deberes y responsabilidades de las instituciones socias, Las actividades a realizar y otras actividades internacionales del proyecto.

Las reuniones se discutieron en las fechas de las reuniones. Se intercambiaron otras contribuciones que pueden ser realizadas por las instituciones asociadas y las actividades independientes previas relacionadas con el proyecto. Finalmente, luego de los deseos del proyecto, se terminó la reunión con la institución anfitriona presentando regalos a los participantes y tomando fotos.